88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM - Új rendelet a halfajok szerinti halászati tilalmi időkrőlHelló! Minden horgász figyelmébe ajánlom ezt az írást, mely a MAGYAR KÖZLÖNY-ben jelent meg, és az új halászati- horgászati törvény módosításokat tartalmazza. Kérem, hogy mindenki figyelmesen olvassa el és tartsa be a szabályokat! Nem feltétlenül értek egyet minden pontjával, de be kell tartani.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,valamint a környezetvédelmi és vízügyiminiszter 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM
együttes rendelete a nem halászható (horgászható) halfajokról
és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet
módosításáról.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997.évi XLI.törvény 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a föld művelésügyi és vidék fejlesz tési miniszter feladat- és hatásköré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.rendelet 1. §-ának l) pontjában, valamint a környezetvé delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendel jük el:

1.§
(1) A nem halászható (horgászh tó) halfajokról és vízi állatokról, valamint az egyes halfajokszerinti halászati tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet (a továbbiak ban: R.) 1. számúmellélllete helyébe e rendelet 1. számúmellékletelép.
(2) Az R. 2. számúmellékletehelyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetésétkövetõ 15. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 1. számú mellékletévelmegállapított 1. számú mellékletének a nyúldomolykóra
vonatkozó rendelkezését 2010. január 1-tõl kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Gráf József s.k.
földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

Szabó Imre s.k.
környezet védelmi
és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez
„1. számúmelléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelethez

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I. Piócák:

1. Orvosi pióca - Hrudo medicinalis
2. Magyarnadály - Hrudo verbana

II. Rákok:

1. Folyamirák - Astacus astacus
2. Kecskerák - Astacus leptodactylus
3. Kövirák - Austropotambius torrentium

III. Körszájúak:

1. Dunai ingola - Eudon tomy zonmariae
2. Tiszai ingola (erdélyi ingola) - Eudontomyzon danfordi

IV. Halak:

1. Állasküsz - Chalcalburnus chalcoides
2. Botos kölönte - Cottus gobio
3. Cifra kölönte - Cottus poecilopus
4. Dunai galóca - Hucho hucho
5. Dunai nagyhering - Caspialosa kessleri
6. Felpillantó küllõ - Gobio uranoscopus
7. Fenékjáró küllõ - Gobio gobio
8. Fürge cselle - Phoxinus phoxinus
9. Gyöngyöskoncér - Rutlus frisii
10. Halványfoltú küllő - Gobio albipinnatus
11. Homoki küllő - Gobio kessleri
12. Kövicsík - Noemacheilus barbatulus
13. Kurta baing - Leucaspius delineatus
14. Lápi póc - Umbra krameri
15. Leánykoncér - Rutilus pigus
16. Magyar bucó - Zingel zingel
17. Német bucó - Zingel streber
18. Nyúldomolykó - Leuciscus leuciscus
19. Petényi-márna (Magyar márna) - Barbus meridionalis
20. Pénzes pér - Thymallus thymallus
21. Réti csík - Misgurnus fossilis
22. Selymes durbincs - Gymnocephalus schraetzer
23. Sima tok - Acipenser nudiventris
24. Sőregtok - Acipenser stellatus
25. Sujtásos küsz - Alburnoides bipunctatus
26. Széles durbincs - Gymnocephalus baloni
27. Szivárványos ökle - Rhodeus sericeus
28. Törpe csík - Sabanejewia aurata
29. Vágócsík - Cobitis taenia
30. Vágótok - Acipenser gueldenstaedti
31. Vaskos csabak - Leuciscus souffia
32. Viza - Huso huso

V. Békák:
valamennyi faja

2. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez
„2. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet
hez
A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők:
Halfaj neve - Tilalmi idõszak

Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) - október 1.–december 31.
Csuka (Esox lucius) - február 15.–március 31.
Balin (Aspius aspius) - március 1.–április 30.
Fogassüllő (Sander lucioperca) - március 1.–április 30.
Kősüllő (Sander volgensis) - március 1.–május 31.
Kecsege (Acipenser ruthenus) - március 1.–május 31.
Ponty (Cypirnus carpio) - május 2.–június 15.
Márna (Barbus barbus) - május 2.–június 15.
Harcsa (Silurus glanis)(80 cm alatti példányok) - május 2.–június 15.
Jászkeszeg (Leuciscus idus) - május 2.–június 15.
Paduc (Chondrostoma nasus) - május 2.–június 15.
Szilvaorrúkeszeg (Vimba vimba) - május 2.–június 15.”

88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM - Új rendelet a halfajok szerinti halászati tilalmi időkről


Korrekt, köszönjük.

Korrekt, köszönjük.

Érdekes, tilalmi idővel védik

Érdekes, tilalmi idővel védik a jászt, a paducot és a szilvaorrút. Ha őket igen, akkor például a domit, compót miért nem? Kíváncsi lennék a jogszabály indoklására.

Igen. Ezen már én is

Igen. Ezen már én is elgondolkodtam. Miért épp a Jász és a Paduc? Ezzel az erővel minden "egyéb" halat levédhetnének.
És az az érzésem, hogy minden halat le is fognak védeni, csak idő kell hozzá.

Talán azért, mert pl. a paduc

Talán azért, mert pl. a paduc (nálunk lásd még "podvíz") és a szilvaorrú keszeg látványosan tömeges ívása a sekély sóderos gázlókon a korábbi évtizedekben sok visszaélésre, orvhorgászatra-halászatra "ingerelte" a patakok, vízfolyások mellett élőket. Olyannyira, hogy mára szinte eltűnt a szilvaorrú keszeg, és paducból is jóval kevesebb "lézeng" a korábbi tömegükkel ellentétben.

Visszaléptem, mert itt

Visszaléptem, mert itt olvastam most a paduc tilalmi idejét:
"Paduc (Chondrostoma nasus) - május 2.–június 15."
Nem tudom kik és mi alapján állapították meg pont ezt az idő intervallumot de hogy ez így nem védi a halfajt a tényleges ívási idején, az ziher!
A paduc ugyanis korábban, <strong>jóval korábban ív!</strong> Amikor még tömegében felúsztak itt a Kerka patak gázlóira szaporodni, nos azt kétféle időben láttuk március-áprilisban és két alfajnak vélve a különböző időben (de korán) nászoló halakat.
Május 2. után a paduc már rég túl van mindenféle lakodalmi tevékenységén, remélem ezt mások is megerősítik és jelzik az illetékesek felé!
Horgász-halász vízparti üdvüzlettel: 'yence' (Mura és vízrendszere) (50 é.)

Köszönöm az értékes

Köszönöm az értékes hozzászólást!
Lehet, hogy erről a FVM-t és KvVM-t illetve a miniszter úrakat is tájékoztatni kéne, hogy ténylegesen a szaporodási időszakban legyen elrendelve a tilalom. Ezek szerint így ennek a tilalmi időnek semmi értelme.

Én nem tudom hova kéne

Én nem tudom hova kéne megírni, aki sejti/tudja, megkérném <strong>továbbítsa</strong> ezt!!

Itt Zalában Ernszt úr lenne az illetékes azt hiszem, de korábban se reagált ő sem valami más ilyesmi észrevételemre - hát letettem már arról, hogy az "urakkal" levelezzek...

(Minden paducot ismerő vízi ember tudja, hogy ez a halfaj május elsejére <strong>már ÜRES</strong>, már mint ikra és tej viszonylatában!)

Kedves "yence" teljesen

Kedves "yence" teljesen igazad van, valószínű aki a törvény megalkotásában részt vett kizárólag laboratóriumi körülmények között (elméletben !) ismeri a halak szaporodását. Ez viszont a természetes vizekre nem igaz.

Sziasztok! A következő

Sziasztok! A következő levelet továbbítottam a MOHOSZ felé.

Tisztelt Cím!

Ajánlom figyelmükbe, a következő linket, melyben értékes hozzászólások vannak a
88/2009. (VII. 17.) FVM&#8211;KvVM kormányrendelet rendelkezéseihez.
http://horgaszat.hu/irasok/882009-vii-17-fvm-kvvm

Ajánlom figyelmükbe Dr. Berinkey László Halak című munkáját (1966-Akadémia kiadó),
melyben a Paduc ívási ideje Április-Május-ra esik.
Kérem járjanak utána!

Kedves "Gzozi"! Köszi! (A

Kedves "Gzozi"! <strong>Köszi!</strong>

(A paducZok hálája üldözzön örökké - repedésig megtelő szákkal az évek során! Bár, vannak annál sokkal jobb /és finomabb/, nem ennyire szálkaerdő átszőtte halak, - inkább azokból, ha fogyasztod is a zsákmányodat.) ;-)

Hsz. még, Pl.: "Ilyenkor a

Hsz. még, Pl.:

"Ilyenkor <strong>a víz hõmérséklete</strong> a paducok által ívásra kívánt <strong>8-12 C fok</strong> körüli. Ekkor nagy csapatokba verõdve „fürödnek” a folyók sodrásában, nem táplálkoznak, majd ívni, ikrát lerakni a mellékágakban vonulnak. Ikráikat a patakok sodrásában, a sóderes részekre rakják le, itt szórják azokra a hímek a tejet s megtörténik a megtermékenyítés. Ívás után, 1-2 nap múlva, visszavonulnak az eredeti élõhelyeikre. A nagy paduc-csapat kisebb, helyiekre bomlik s élik tovább a kövekrõl moszatokat levésõ foglalkozásukat, életüket."

#
Erdélyi Nimród - Paduc (Ghondrostoma nasus)
...
A paduc társasélet kedvelõ, csapatokban tanyázó hal. Ivás idején a folyókba ... Ilyenkor a víz hõmérséklete a paducok által ívásra kívánt 8-12 C fok körüli. ...
www.erdelyinimrod.ro/?page=10129 - Tárolt változat - Hasonló -
#
Kászoni Zoltán Paduc (Ghondrostoma nasus) Egyéb magyar népies ...
A paduc társas élet kedvelő, csapatokban tanyázó hal. Ivás idején a ... Ilyenkor a víz hőmérséklete a paducok által ívásra kívánt 8-12 C fok körüli. ...
www.erdelyinimrod.ro/old/nim/00-4/c5.htm - Tárolt változat - Hasonló -

(Ez egy erdélyi, (hűvösebb?) hegyi patakos helyről való írás, április 2. felét jelöli meg. Ám a zalai Kerkán a melegedő <strong>márciusban</strong> el szoktak indulni és a második "eresztésük" szokott <strong>áprilisra</strong> esni. De semmiképp nem májusra, vagy későbbre!)

Hozzászólás

Bocs a robotok miatt kell.......

Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil