Budapesti Horgászok Egyesülete

Budapesti Horgászok Egyesülete
(Egy érdekes jegyzőkönyv az első Budapesten alakult horgászegyesület történetéről)

Mint az egyesület legrégibb tagjainak egyikét, engem kért fel a szerkesztőség, hogy a keletkezés történetét röviden vázoljam. Tehát: 1909 októberének egyik borongós délutánján történt, hogy a budai Császárfürdő előtti Duna parton Francisci Árpád, Mikes György, Moldán Alhin, Pálmay Géza és e sorok írója kedvteléssel szemlélték, miként fogott Sztanó Géza horgásztársuk rövid idő alatt két márnát. A horgászat soha ki nem menthető tárgyáról beszélgetve értünk a Margit-híd alatti rakodó-partra; itt vetette fel Francisci és Sztanó a horgászegylet alapításának eszméjét, amely általános helyesléssel találkozott. A részletes megbeszélés még aznap este folyt le a Tilly-féle vendéglőben. Ennek eredményeképpen a Pálffy-téri Borowszky féle vendéglőben 1909 október 29 én már alakuló gyűlést tarthattunk, amelyen a Sztanó Géza által kinyomatott és szétküldött meghívókra 46 horgász gyűlt egybe.

A Francisci Árpád jelölőlistája alapján történt szavazás eredménye képen elnökké: Semsey Mórt, alelnökké: Simonsits Ferencet, titkárrá: Conha Ferencet, pénztárnokká pedig Sztanó Gézát választották meg. Megválasztották ugyanakkor a választmányi tagokat és póttagokat, valamint az ellenőröket is, de ezek névsorát már nincs módomban közölni.

Megalakult tehát a várva-várt egyesület „Budapesti Horgászok Egyesülete” címen és elfogadták a Francisci Árpád akkori Kassa-Oderbergi vasúti felügyelő által szerkesztett és felolvasott alapszabályokat is, melyeket a M. kir. Belügyminisztérium 1910. évi április 6-án 41.654/V—a sz. rendeletével hagyott jóvá. Ez alkalommal is hangsúlyozom, hogy a megalakulást első sorban Francisci Árpádnak és Sztanó Gézának köszönhetjük.

A tagok sorába a megjelent 46 horgász kivétel nélkül azonnal belépett. A megalakulás fölötti öröm oly nagy volt, hogy a sporthorgászatra alkalmas vizek bérletéről is azonnal tanácskozni kezdettek.

A jóváhagyott alapszabályok szerint: „Az egyesület célja kizárólag a horgászat gyakorlásának zavartalan és eredményes biztosítása, mely cél egyrészt alkalmas vízterületek bérelése, a halállomány szaporítása, másrészt a szakba vágó felolvasások és vitatkozások rendezése s a tagoknak a horgászatban való elméleti és gyakorlati oktatása által értetik.

„Az egyesület tagjai, az alapító tagok, akik egyszer s mindenkorra legalább egyszáz korona és a rendes tagok, akik évi tíz korona tagdíjat fizetnek az egyesület pénztárába. Az egyesület tagja lehet minden büntetlen előéletű, önálló keresettel bíró egyén, aki a 20. életévét betöltötte”.

Ezek az alapszabályok akkoriban teljesen megfeleltek s csak utóbb módosítottuk ezeket a viszonyok változásához mérten. A megalakulás óta immár több mint 15 év múlt el s a fokozatos fejlődés során egyesületünk jelentősen gyarapodott. Az első év 46 tagjával szemben ma már 350 rendes tagunk van s míg az első év kezdetén bérelt vizünk egyáltalában nem volt, ma több bérleten kívül oly vízterületünk is van (soroksári Duna-ág), hol tagjaink mérsékelt engedély díj fejében szép sikerrel hódolhatnak a mi testet edző és lelket gyönyörködtető kedves sportunknak.

Bányay Árpad