Az új országos horgászrend 2010. január 1-tőlÚj országos horgászrend 2010. január 1-től

A Magyar Országos Horgász Szövetség, a Megyei és Területi Horgász Szövetségek és Egyesületeik vízterületein és mindazon más vizeken, ahol ennek betartását előírják a következők a horgászat országos szabályai:

A MOHOSZ Országos Horgászrendjének célja: elősegíteni a horgászat céljának érvényesülését, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a vízterületeken a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való egészséges kikapcsolódást, a természeti értékek, a vízi, a vízparti környezet megóvását, a horgászat mellett.

A horgászatot törvények és egyéb jogszabályok szabályozzák.

A vizek különböző méretűek és adottságúak ezért a horgászközösségek, a vízhasznosítók a helyi viszonyoknak, adottságoknak megfelelően további részletességgel szabályozzák helyi horgászrendek keretén belül a horgászatot. Az országos horgászrend a horgászközösség általános normáit és etikai szabályait rögzíti.

Fontos tudni, hogy a helyi horgászrendek a használható horgászkészségeket, az alkalmazott módszereket és fogható mennyiségeket, horgászat más feltételeit is szigorúbban szabályozhatják. A törvényi meghatározások szerinti méretkorlátozások megváltoztatása, enyhítése és tilalmi idők alóli szakmai indokok alapján történő – egy évre szóló – mentesség csak a halászati hatóság hozzájárulásával lehetséges.
I. A HORGÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

A horgászat szabályozásának szintjei:
- Törvények (Országgyűlés)
- Egyéb jogszabályok, rendeletek (minisztériumok, önkormányzatok)
- Hatósági határozatok (pl. a halászati hatóság: a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal)
- MOHOSZ Országos Horgászrendje
- Helyi horgászrendek (az adott víz horgászati-halászati hasznosítója helyi szabályai)
- Horgászetikai normák

Egyes fontosabb jogszabályok megjelölése:
- a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.);
- a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet (vhr.);
- a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FVM-KTM együttes rendelet és ennek a 88/2009. (VII.17.) FVM-KvVM rendelet módosítása;
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a szabad vízen (a jégen) való tartózkodás alapvető szabályairól 46/2001.(XII. 27.) BM rendelet
- csónakok felszereltségéről és a vízi közlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet és melléklete a Hajózási Szabályzat;

Az állami előírásokról

A horgászatot a halászatról és a horgászatról szóló hatályos törvény és kapcsolódó rendeletei és a horgászatra, valamint a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó egyéb jogszabályok szabályozzák. E szakasz végén a teljesség igénye nélkül, az adott időszakban a horgászatra vonatkozó néhány jogszabály is felsorolásra kerül.

A halászatról, horgászatról szóló törvény és végrehajtási rendeletének néhány fontosabb tudnivalója a következő:
- Horgászni csak az jogosult, akinek érvényes állami horgászjegye és az adott vízre szóló területi engedélye van. (Hhtv. 18. §) E rendelkezés mindenkire vonatkozik pl. a házastársra, más családtagra és a vendégre is.
- Állami horgászjegyet csak olyan magyar állampolgár kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával, vagy az előző évi horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. A horgászjegyet igénylő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a horgászattal, a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki. (Hhtv. 20.-21. §)
- Az állami horgászjegy külföldi állampolgár részére is kiadható. A külföldiek részére német és angol nyelvű állami horgászjegy is készül. A külföldi állampolgár nem köteles horgászvizsgát tenni. (Hhtv. 20. § (2) bek.)
- A gyermekhorgásznak 14. életévének betöltéséig térítésmentes állami gyermek horgászjegy váltható, mely gyermek területi engedéllyel együtt jogosít, felnőtt felügyelete mellett a horgászatra. A 14. életév betöltéséig nem, azt követően horgászvizsgát kell tenni. (Hhtv. 19. §, vhr. 10. § (5) bek.)
- A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani, legalább egy személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait: állami horgászjegyét, horgászszervezeti tagságát igazoló horgászigazolványát, a vízre szóló területi engedélyét és fogási naplóját. Az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, mezőőr, valamint a rendőr és más hatósági közegek és a társadalmi halőr) felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, igazolnia kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászatra jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, illetve ellenőrzési céllal azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön feltartóztathatja, átvizsgálhatja és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhet, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyezteti, vagy visszahelyezi, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartja. (Hhtv. 18, 21.-22., 34. §)

- Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést a jogosulatlanul és tiltott módon horgászótól minden esetben, a horgászásra jogosulttól akkor veheti el, ha az az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál (pl. gereblyéző felszerelés, stb.). Az elvett eszközről az ellenőrző személy átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy a halvédelmi szabálysértést elkövető horgásztól állami horgászjegyet – a halászati hatósághoz történő továbbítás végett – és az adott vízterületre érvényes területi engedélyt elismervény ellenében bevonja és a területi engedély kiadójának megküldi, átadja. (Hhtv. 34. §)
- Egész évben tilos kifogni és megtartani a természetvédelmi célból védett és fokozottan védett halfajokat, felsorolásuk megtalálható az állami horgászjegyen. (Hhtv. 1., 38. §)
- A méretkorlátozással védett halfajokat azok fajlagos tilalmi időszakában tilos kifogni. A rendeletileg szabályozott tilalmi idők megtalálhatók az állami horgászjegyen. (Hhtv. 38., 39. §)
- A méretkorlátozással védett halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. A legkisebb fogási méret a halak orr csúcsától a farokúszó tövéig mért testhosszúsága. A méretek felsorolása olvasható az állami horgászjegyen. (vhr. 25. § (1) bek.)
- A fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb halfaj egyedét akár élő, akár élettelen állapotban van, haladéktalanul és kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni. (Hhtv. 40. §)
- A horgász a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb három darabot, kősüllőből naponta három kilogrammot foghat ki. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni. (vhr. 27. § (1) bek.) A vízterületek nagysága és haleltartó képessége igen sok vízterületen nem teszi lehetővé a törvény által a naponta fogható mennyiségi korlát alkalmazását, ezért a vízhasznosító szervezetek helyi horgászrendi előírásban szabályozzák a naponta, hetente, vagy évente fogható halmennyiséget.
- Az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező gyermekhorgász (14 év alatt) méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. (vhr. 27. § (2) bek.) A kisebb vízterületeken a gyermekhorgász által fogható halfajokat és a mennyiséget, valamint az alkalmazható horgászmódszert is horgászrendi előírásokkal korlátozhatják.
- A kifogott halat a korábban kifogottal és megtartottal kicserélni tilos. (vhr. 27. § (1) bek.)
- A horgászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy legfeljebb kettő (egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt) horgászkészséget, valamint egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. (vhr. 26. § (2) bek.)
- A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható. (vhr. 26. § (3) bek.)
- A törvény által tiltott halászati és horgászati módszerek: Tilos a hal fogásához váltóáramú elektromos eszköz (elektromos halászgép), mérgező vagy kábító hatású anyag, robbanóanyag, szúrószerszám, búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata, valamint a gereblyéző horgászati, illetőleg hurokvető halászati módszer alkalmazása. Tilos folyóvízen olyan halfogó-eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása, amely átlagos vízállás esetén a folyó, illetve a holtág, mellékág medrének felénél többet keresztirányban folyamatosan elzár. Tilos egyenáramú eszközzel (elektromos halászgép) a hal fogása kivéve, ha a tilalom alól a halászati hatóság indokolt esetben, a jogosult kérelmére, illetőleg hozzájárulásával keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtéséhez, ártéren végzett ivadékmentéshez, rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászáshoz, tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtéséhez eseti engedéllyel felmentést nem ad. (Hhtv. 23. 24. §)
II. A HORGÁSZAT RENDJE

E fejezet előírásainak hatálya kiterjed mindazon vizekre, amelyek a szervezett horgászközösségen – a MOHOSZ-on – belül, az országos, illetve megyei, területi szövetség, vagy valamely horgászegyesület halászati jogosultságába, haszonbérletébe tartoznak, illetve mindazon más vízterületre, ahol ezt előírják az ott horgászók számára.

A vizek különbözőségéből fakadóan és a gazdálkodás helyi adottságai miatt részletesebb, általában szigorúbb szabályozást tesznek szükségessé, amit az e vizekre életbe léptetett úgynevezett helyi horgászrendek tartalmaznak. Ezeket a horgászati-halászati hasznosítók állapítják meg és általában feltüntetik a területi engedélyeken, vagy más formában teszik közzé. A helyi horgászrend egyes jogszabályi előírásoktól is eltérhet általában, szigoríthat, vagy egyes esetekben a halászati hatóság engedélyével enyhíthet is. Ha a horgász számára ismeretlen vízen kíván horgászni, előzőleg kötelessége megismerni a helyi horgászrendet az országos szabályozástól eltérő előírásokat. A horgászat megkezdése előtt arról is meg kell győződnie, hogy a birtokában lévő területi engedély érvényes-e az adott vízterületre. Az olyan horgászt, aki a horgászrendekben foglalt rendelkezéseket nem tartja meg, egyesülete vonja fegyelmi úton felelősségre. A törvényi és halászati hatósági előírások megsértése halvédelmi szabálysértési eljárást von maga után.

1. A horgászok környezetvédők és ennek mindig meg kell mutatkozni magatartásukban, ezért óvják a vizek állat és növényvilágát. A horgászok szervezetei pedig jelentős anyagi áldozatvállalással pótolják, értékes halfajokkal fejlesztik a vizek halállományát.

2. A vizek környezetének védelméből fakadóan a horgászat során tilos a vízi és vízparti élőhelyek károsítása, a halak szándékos zavarása. Az észlelt víz- és környezetszennyezést, kivált a halpusztulást és a halbetegséget a horgász haladéktalanul jelentse a horgászrend mellékletében megtalálható tájékoztató anyagnak megfelelően a vízhasznosítónak, a halőrnek, az illetékes környezetvédelmi, vízügyi felügyelőségnek, a halászati hatóságnak, vagy más hivatalos személynek, szervnek.

3. Az etetés a horgászat eredményességét segíti. Etetőanyagot megfelelő minőségben és mindig mértéktartó mennyiségben használjunk. A víz minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja. A szoktató etetést egyes vizekre szóló rendeletek, vagy a halászati hatóság, illetve a helyi horgászrend megtilthatja.

4. Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a partvédelmi létesítmények megbontása.

5. Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, védett, vagy fokozottan védett halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe visszahelyezni.

6. A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Halat a vízparton, vagy a vízen tisztítani nem lehet, vízparton kizárólag csak ott tisztítható, ahol erre kijelölt hely van. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a vízparton nincs erre a célra kialakított szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

7. Védett természeti területekre eső horgászvizeken a horgásznak kellő gondossággal kell ügyelni a természetvédelmi, nemzeti parki előírások betartására.

8. Horgászni csak a vízi közlekedési rend elsődlegességének betartásával szabad. A horgászat során az esetleg használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori rendeleti előírásoknak megfeleljen. A csónak vezetője köteles a Hajózási Szabályzat rendelkezései szerint vezetni a vízi járművet. A csónakkal kellő távolságban kell elhaladni a parttól, a horgászpadtól vagy csónakból horgászók bevetett felszereléseitől, a motoros vízijármű használata esetén a sebességet csökkenteni kell a indokolatlan hullámverés elkerülése érdekében.

9. A kijelölt fürdőhelyeken – azok fürdőzők általi látogatottsága idején – csak a kijelölő hatósággal, a strand tulajdonosával, kezelőjével egyeztetett időpontban szabad horgászni.

10. A horgász sötétedés után – ha közvilágítás nincs azon a területen -köteles horgászhelyét folytonosan és jól látható módon megvilágítani.

11. Folyóvíz jegén horgászni tilos. Állóvíz jegén csak ott szabad, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni. A horgászhelyet a jégen nem szabad járművel megközelíteni. A 14 éven aluli gyermekhorgász a jégen is kizárólag csak felnőtt felügyeletével horgászhat.

12. A horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 3-3 horoggal) horgászhat. A vízhasznosító a helyi horgászrendben szigoríthatja a horgászeszközök és módszerek használatát. A két horgászbot mellett egyidejűleg használható 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló, mellyel csak ragadozó halak horgászatához fogható csalihal. Tilos a csalihalfogó hálóval étkezésre vagy háziállatok etetésére szánt halat fogni, valamint használatakor a bevetett horgászkészségektől eltávolodni. Az egy négyzetméternél nagyobb emelőháló, más hálótípus, vagy csalihalfogó varsa használatát a törvényi előírások nem engedélyezik.

13. A horgot a csalival horgászbottal lehet a kívánt helyre bevetni. Kivéve, ha a víz hasznosítója, haszonbérlője a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik.

14. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Ez a sportszerűség elve. Kivéve, ha a víz hasznosítója a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni.

15. A horgász a halászati hatóság, vagy a horgászszervezet, vízhasznosító által kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes vízterületeken a vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi hatóság által meghatározott korlátozásokat is köteles betartani.

16. A horgászhely, a módszer, a felszerelés és a csali úgy választandó meg, hogy a hal kifogásakor annak lehetőség szerint ne okozzon kárt. A kifárasztott hal zsákmányul ejtéséhez a merítőszák, illetve egyes nagytestű halfajok fogása során vágóhorog használata elvárható. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) a vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A megtartott halat a később fogott másik hallal kicserélni tilos.

17. A horgászat során a fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. A hal tárolására megfelelően tágas, lehetőleg karikás haltartó szákot használjunk, melynek anyaga csomómentes legyen. A fémből készült tartószák komoly sérüléseket okozhat a halaknak, ezek használatát mindenképpen kerüljük. A megfogott halat tartószákban, vagy egyéb tárolóeszközben huzamosabban több napon keresztül ne tároljuk, illetve a néhány napig tárolt hal élve, vagy elpusztulva sem bocsátható vissza a vízbe.

18. A fajlagos halfogási tilalom idején olyan horgászmódszert kell választani, mellyel elkerülhető az éppen tilalom alatt álló, ívó halak megfogása.

19. Ha méreten aluli, vagy tilalmi időben fogott hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet eltávolítani, akkor a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés olyan esetekre, amikor a hal villantó, balinólom vagy más műcsali hármashorgát nyelte mélyen le, de a horgot ilyenkor is a legnagyobb kímélettel kell kiszabadítani.

20. Tilos a horognak olyan mozdulattal való behúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe (”gereblyézés”). Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a főzsinórra előke nélkül közvetlenül felkötött, vagy a műcsali elé kötött egyes és hármas horog.). A gereblyézés a halaknak komoly sérülést okoz, így a halvédelmi szabálysértésen kívül állatkínzásnak minősül és büntetőeljárást vonhat maga után.

21. Tilos olyan módszert alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra.

22. A horgászmódszerek igen sokfélék. A horgászat technikájának és eszközeinek fejlődésével új és új módszerek és ezeket szolgáló horgászeszközök alakulnak ki. A törvényi előírások a tiltott módszereket szabályozzák, a horgászat országos szabályai a horgászat általános kérdéseit szabályozza. Az egyes speciális horgászmódszerek konkrét szabályozására a vízterület helyi horgászrendjében a vízhasznosítónak van lehetősége.

23. A horgász a törvényi előírások szerint köteles a fogási naplót vezetni és év végén összesíteni, majd az azon feltüntetett határidőig a fogási naplót, annak kiadójának megküldeni, leadni. Állami horgászjegyet csak az a személy kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta. A horgász a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről köteles a fogási naplót vezetni és naponta a horgászat befejezése után a fogási naplóba be kell jegyezni halfajonként az aznap kifogott mennyiséget. A horgászkezelésű vizeken és más vizeken is, ahol azt előírják a mérettel és darabszám korlátozással védett halat a fogást követően azonnal, a horgászat folytatása előtt be kell írni, míg az egyéb, mérettel nem védett halakat, azok mennyiségét aznap a horgászat befejeztével, a horgászhely elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.

24. Tilos foglalt helyet a vízen vagy a parton akár rendszeres etetésre, akár más címen létesíteni, fenntartani és megjelölni. Kivéve, ha a víz hasznosítója a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik.

25. A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni és az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége stb.) bejelenteni.

26. A vizsgázott és a halászati hatóság által fényképes halászati őri (halőri) igazolvánnyal ellátott halőr hivatalos személy. A horgásztól az ellenőrzés során elkérheti horgászatra jogosító okmányait és a személyazonosításra alkalmas okmányát is. Jogosult átvizsgálni a horgászati eszközöket, a módszert és a horgászzsákmányt a tilalmi idő, a méret- és darabszám korlátozás vonatkozásában. Az előírások megszegése esetén jogosult a kifogott halat visszahelyeztetni, visszahelyezni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani. A halőr halvédelmi szabálysértés esetén a területi engedélyt elveszi és az állami horgászjegyet is visszatartja a hatósági és fegyelmi eljárás megindítása miatt. A halászati őr az őrzött területen gyanú esetén a jármű átvizsgálásáról is intézkedhet, ha a halállomány és élőhelyének őrzése céljából annak ellenőrzése is szükséges. A halászati őrzés részletes szabályait és lehetőségeit a halászatról és horgászatról és mezőőrökről szóló törvény szabályozza.

27. A törvényi, rendeleti, hatósági előírások megsértése büntetőjogi, vagy halvédelmi szabálysértési eljárással, pénzbírság kiszabásával és az állami horgászjegy váltási lehetőségből meghatározott időszakra való kizárással jár. Az országos, vagy helyi horgászrend előírásainak megsértése horgászrendi vétség, mely fegyelmi eljárást von maga után.
III. A HORGÁSZAT ETIKA SZABÁLYA

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kultúrált ember, a horgász megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért fokozottan ügyeljünk a viselkedési normák betartására.

1. A horgász a vizek partján kikapcsolódva, a halfogáson keresztül élményt szerezve, felfrissülve mindig a sportszerű horgászatra, a szabályok betartására, a természeti környezettel való összhangra és nem mindenáron történő halfogásra törekszik.

2. A horgászok kikapcsolódásának lényege a vizek, partok csendje, nyugalma, felüdülést jelentő természeti környezete és a halfogás élménye. Azért, hogy mindez érvényesülhessen a horgász kerülje a kiabálást, hangoskodást, a technikai eszközök hangos működtetését és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató beszédstílustól, vízpartokra nem illő viselkedéstől nehogy ezzel mások pihenését, kikapcsolódását megzavarja.

3. A horgász alapvető érdeke a vizek környezetének, természeti értékeinek, a halállományának védelme, ezért tekintse kötelezettségének a horgászhelyének tisztántartását és a vize, egyesülete környezetvédelmi munkájában való részvételt. Mindenkor védjük a halak élőhelyét a vizeket és vízparti környezetet. A felelős horgász tiszteli a környezetet. Horgászatkor ne hagyjunk semmilyen szemetet – beleértve a kopott, levágott damilokat, horgokat (ezek veszélyesek lehetnek másokra és az állatvilágra is), csalikat magunk után a vízen, a vízparton, a víz környezetében. Soha ne öntsünk ki semmilyen szennyezőanyagot sem a vízbe, sem a talajra. A horgászhelyünket tartsuk mindig szemétmentesen és tisztán hagyjuk hátra. A területről elvitt hulladékot megfelelő módon, az erre a célra kijelölt nyilvános szeméttartókba, konténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűjtőkbe helyezzük el. Minimalizáljuk a vizek, vízfolyások töltéseinek és partszakaszainak az erózióját, pusztulását. Támogassuk a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi törekvéseket. Értesítsük a vízhasznosítót (halőrét), és az illetékes hatóságot a bekövetkezett környezetkárosodásról, vízszennyezésekről, halbetegségekről.

4. Minden személy, aki horgászik a vizeken, a vízpartokon egyenlő függetlenül kortól, nemtől, beosztástól, tapasztalattól. Legyünk udvariasak más horgásztársakkal, tiszteljük más horgászok jogait. Tartsuk tiszteletben a többi horgász és a szabadban pihenni vágyók jogait. Tiszteljük a tulajdonjogokat és ne kövessünk el birtokháborítást magánkézben lévő földeken és vizeken.

5. Rendszeresen gyarapítsuk horgászati ismereteinket és tudásunkat. Folyamatosan keressünk új ismereteket és tapasztalatokat. Osszuk meg tudásunkat és tapasztalatainkat másokkal. Gyakoroljuk és tartsuk be a horgászatra vonatkozó szabályokat. Ismerjük meg és tartsuk be a hajózási szabályokat is. Részesítsük előnyben a sporthorgászatot és mindig tartsuk be a horgászrendi előírásokat. Legyünk együttműködőek és megértőek a bennünket képviselő, a közösségi döntést végrehajtó horgászegyesületünk felé, munkánkkal, javaslatainkkal segítsük az egyesület törekvéseit.

6. A horgászversenyek és a horgász versenysportnak a törekvése a felszerelések, a fogástechnika fejlesztése az eredményesség és halat kímélő módszerek kialakítása érdekében. A horgászversenyek mottója: a megfogott hallal való kíméletes bánásmód, a halak biztonságos élvetartása, majd a mérlegelést követő mielőbbi elengedése. A három órát meghaladó versenyek során a halak kímélése a gyakori , szakaszos mérlegeléssel és visszaengedéssel valósul meg.

7. A nagy látogatottságú, kedvelt horgászhelyeken a később érkezők mindig úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és horgászkészségünk bedobása ne jelentsen másokra balesetveszélyt. Adjunk másnak is helyet, teret a horgászathoz. Ne zsúfolódjunk össze, tartsunk kellő távolságot egymástól. Olyan felszerelést használjunk, amivel irányítani lehet a halat és amivel távol tudjuk tartani a többi horgásztól. Amikor valaki mellettünk akaszt egy halat és várható, hogy az a fárasztáshoz az előttünk lévő területre is szükség lesz akkor vegyük ki a felszerelésünket a vízből ezzel is segítsünk a horgásztársnak a hal megfogásában. Lehetőleg gyorsan szákoljuk meg a halat, hogy a többi horgász visszatehesse horgászkészségét a vízbe.

8. A horgászat során becsüljük és védjük a vízi környezet minden lakóját és mindig kíméletesen bánjunk minden hallal. Ha valamely vízszakaszon sorozatosan méreten aluli, vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet és szükség szerint módszert. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva sorozatosan kívülről akad a halba a horog. Szándékosan sohase akasszunk halat kívülről! Az etikus horgász elengedi azokat a halakat, melyek kívülről akadtak.

9. Horgászat közben mindig gondoljuk át, hogy fogásunkból mennyi halra van szükségünk, és csak annyi halat tartsunk meg, amennyire szükségünk van, ne dobjuk el pazarlóan halzsákmányunkat. A szükségtelen mennyiségű halat és azokat, melyeknek elvitelét az előírások tiltják, a fogást követően óvatosan és sértetlenül, nagyon kíméletesen engedjük vissza, lehetőség szerint ki se vegyük a vízből. Ha kíméletesen visszaengedjük a halakat, később újra lehetőség nyílik majd a megfogásukra. Mindig megfelelő módon tároljuk a fogott halat! Ne pocsékoljuk, dobjuk ki a szemétbe a megfogott halzsákmányt. Ne tartsunk meg halzsákmányt csak azért, hogy mutogassuk, felvágjunk vele. A halakat ne tegyük ki lassú fulladásnak. A hal megölése mindig legyen gyors és humánus.

10. Tegyünk meg mindent a nem honos növények és állatok nem kívánatos terjedésének megakadályozása érdekében. Ismerjük meg a nem kívánatos fajokat, és segítsünk megelőzni elterjedésüket. Horgászként sohase telepítsünk halakat, vagy növényeket a vizekbe. A haltelepítésekre csak a víz hasznosítójának van joga. Ne használjunk olyan élő csalihalat, amely más vízterületről származik, és ne telepítsünk idegen halfajokat, mivel azok életben maradva elszaporodhatnak horgászvizeinkben. Tegyünk meg mindent az invazív, idegen, terjeszkedő halfajok elszaporodásának megelőzése érdekében.

11. A horgász óvja, védi a vizek halállományát és nem irigyli másoktól a halfogás élményét. Tapasztalataival, tanácsaival lehetősége szerint segíti horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgászvendégeket, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

12. A horgász a halőrök és más hivatalos személyek által végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért, a vizek halállományának és környezetének védelme érdekében végeznek.

13. Azokat a horgászokat, akik megszegik a törvényeket és az előírásokat, erre figyelmeztessük, vagy jelezzük a szabálytalanságot a halőr, a vízhasznosító részére.

14. A vízparti és nyíltvízi horgászat veszélyforrásokat is rejt, ezek elkerülése és a kultúrált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától. A sportszerű, etikus horgászok azok, akik mindenkor figyelnek a vizek halállományára, a víz környezetére, természeti értékeire, betartják a törvényi és horgászrendi előírásokat és a horgászat általános etikai alapelveit.

Az új országos horgászrend 2010. január 1-től


1.Már megint a pénzéhség

1.Már megint a pénzéhség vezérli a hatóságot .
2.Mintha a természetes vizekben annyit telepítenének,hogy a statisztikai ada-
tokból (ha vannak ilyenek)kiderülne mennyi halat kell pótolni a kifogottak
helyett.

Itt volt az ideje,hogy kicsit

Itt volt az ideje,hogy kicsit keményítsenek.

A halászokat ki ellenőrzi és

A halászokat ki ellenőrzi és milyen hatékonysággal ?
Különös tekintettel az ívási idők és méretkorlátozásokra.

Halász-vadász-madarász:mind

Halász-vadász-madarász:mind éhenkórász szólt a mondás !

Újabban :
adócsaló
természetkárosító

Úgy tudom az elhasznált

Úgy tudom az elhasznált csontik számát is be kell írni.
:)

Rosszul tudod,mert,ha volt

Rosszul tudod,mert,ha volt kapásod azt is be kell írni!!

Amikor én vizsgáztam akkor

Amikor én vizsgáztam akkor azt tanitották,hogy akkor is be kell irni a naplóba ha vissza engedem.Viszont oda írhatod,hogy vissza engedted./rövidítve/.

Engedély nélkül nagyon sokan

Engedély nélkül nagyon sokan horgásznak/Miattuk/ a RENDES horgász pedig egy vagyont fizet a horgászatért.Eme emberkéket kellene kiszürni és akkor talán MI is olcsóbban tudnánk hódolni a szenvedélyünknek.

Már sokszor leírtuk, de nem

Már sokszor leírtuk, de nem elégszer !!!!

Mire fordítják a folyóvízi engedélyekből befolyt összegeket a MOHOSZBAN !!!!
Talán folyóvízi halakat telepítenek ???? Márnát, Dévért, Paducot ????

Semmit !!!!!!!!!!!!

Nem olcsók a jegy árak, és szerencsére van hal a folyóinkban, de nem abból a pénzből amit legombolnak rólunk, hanem a természetes állomány miatt.

Ha nem jó helyre írtam , lehet törölni !!!!!

Na ja, itt van ez az "új"

Na ja, itt van ez az "új" horgászrend, de egy szó nem esik benne a Szövettségek kötelezettségéről. (Haltelepítések dokumentálása hatósági tanukkal, fotókkal, videókkal bizonyítva, levél a horgászjegyhez mellékelve az előző évi haltelepítésről és beszámoló mire fordították a lóvét.)

Nagyon jól írtad Anikó : mert a semmiért nem szívesen fizet a horgász, de tudod befizetem én amit kell, csak az egyoldalú dolgok bosszantóak. Az élő Tisza azon szakaszán ahova járunk horgászni, soha, semmilyen hal telepítés nem volt ez van, de mi birkák, fizetünk.

Mire fordítják a folyóvízi

Mire fordítják a folyóvízi engedélyekből befolyt összegeket.???A Hernádból halat fogni szinte kész művészet.Gyerekek hol a HAL??? SOS..........

A válasz odaát van -:) Igen

A válasz odaát van -:)
Igen sajnos lehetséges, hogy naplók eredményeinek összesítése kimarad....

Én is a Tisza azon szakaszán

Én is a Tisza azon szakaszán horgászom ahol már rég nem láttak az emberek haltelepitést.Sőt ha valaki hazavisz három laposkeszeget örömünnepet tart a helyi kocsmában.Én például az idén akkor láttam nemes halat ,mikor belenéztem a MAGYAR HORGÁSZ cimű ujságba.

Én 1991Ben vizsgáztam de

Én 1991Ben vizsgáztam de 1993ban váltottam utoljára engedélyt még meg van a horgász igazolványom benne, hogy( horgász ismeretekböl vizsgázott pecsét aláirás) az volna a kérdésem szertnék engedélyt váltani kell e ujra vizsgáznom? Elöre is köszi a választ!Karesz

Röviden : nem.

Röviden : nem.

Mindenkinek Békés Boldog

Mindenkinek Békés Boldog Halban gazda Újévet Kivánok.!

köszi admin ha nekem

köszi admin ha nekem válaszoltál.Békés Boldog Uj Évet Kívánok minden kedves horgásztársamnak!!!

Szeretnék hozzá szólni az új

Szeretnék hozzá szólni az új rendelethez!
Békés és Csongrád megyében horgászom. A Magyar állampolgárnak vizsgázni, nyilatkozni kell mindenről.a románnak nem kell. Már minden vizet ellepnek aljas módon horgásznak már ha a gereblyézést annak lehet nevezni.Van olyan fizetős tó ahol sajnos már biztonsági emberek vannak felvéve, hogy kordába tartsa őket, kicsit érdekes!!!!
Nem?

ÚGY KELL A

ÚGY KELL A POCSOLYAHORGÁSZOKNAK !

hasznos kellemes kikapcsolódás biztonsági őrrel !

Nem általánosítanék minden

Nem általánosítanék minden Román horgászra, lehet hogy ez egy csak "1" brigád. Természetesen, sajnálatos dolog.

Lehet,hogy igazad van!Csak az

Lehet,hogy igazad van!Csak az is a problem:nem kell vizsgázniuk!Akkor honnan tudnák itt mik a szokások,szabájok?

A jog nem ismerete nem

<strong>A jog nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!</strong> Állampolgárságtól és faji hovatartozástól függetlenül.

JOG(?)VÁLYOG(!)

JOG(?)VÁLYOG(!)

Fogáási naplóóóót

Fogáási naplóóóót leadniiiiiiiiii...

"hogy volt halvédelmi

"hogy volt halvédelmi birsága"

Ezt milyen tevékenységre szabja ki a halőr, vajon ?
orvhorgászat?
állatkínzás ?
tiltott eszközök?
kíméleti terület megsértése?

Értem én a szigort,de az

Értem én a szigort,de az egésznek íróasztal szaga van. Szememben a halász és
a gereblyés pasas egyformás rabsic. Csak az utóbbit könnyebb megfoni (egyébként
többen is keresik ) Míg a halász urak (saját bevallásuk szerint is) azt tesznek amit akarnak annyi eszközzel amennyivel csak jól esik.Hiszen ellenőrzési jogkörrel ren-
delkeznek.Ha kedvük szottyan hát jól leellenőrzik magukat. OSZT JÓ VAN !

Rémálom! Képzeljük el lemegy

Rémálom!
Képzeljük el lemegy a horgász a vízprtra kezében a horgászbot, jó erös zsinór, vagy 8 db hármashorog komoly ólom és "rángat". Egyszer csak mellé lép a halőr, imigyen szól: Na most sporikám elkaptalak, de nem kérem el az azonosító okmányaidat, nem írok jegyzőkönyvet, nem küldöm be az egyik példányt a M.O.H.O.SZ.-nek, és a másod példányt a horgászegyesületednek, hanem majd jövőre ha ki akarod váltani az engedélyed akkor ezt a mai esetet légyszives ird be majd a megfelelő rublikába. A válasz a spori részéről igen még azt is beírom, hogy szana szét dobáltam a sörös dobozokat meg a szemetet a vizparton.
Egyszerűen nem értem kik ülnek ama íróasztal mögött, de hogy az íróasztal valamelyik elmeosztályon van az biztos.

Amennyiben neked horgász az

Amennyiben neked horgász az ilyen állat nos akkor szavam sem lehet
a szigorral szemben ! Még hogy 8db háromashoroggal horgászni ?
Még elképzelni is horror,ha a hatóság az ilyenekkel nem tud mit kezdeni
akkor szívatja a többi becsületest !

Ezt nagyon jól látod, pot ez

Ezt nagyon jól látod, pot ez a jelentősége a nemműködő gépezeteknek ahol kéne (iparilag űzött halrablás) ott nem avatkozik be, de neked viszont nyilatkoznod kell ne vétettél e a "halak lelke" ellen nem kövttéle el valamit és még borsos áron vehetsz is jegyet a szarul telepített élő vizekre.

Hű de frankó, el sem hiszem

Hű de frankó, el sem hiszem hogy ezt komolyan gondolják. Vagy aparátus nincs rá, vagy nem értenek hozzá, ilyenkor szoktak eret vágni - vérfrissítés gyanánt!

Eret vágni nyakon!

Eret vágni nyakon!

Ez mind szép és jó, de a

Ez mind szép és jó, de a stégek építését-lezárását kellene megtíltani, mert az sportszerűtlen és természetromboló! Mivel megszűnnek a természetes horgászhelyek- horgászpartok és mindenféle építkezési anyagokkal készítik a stégeket!

Miért van, hogy a becsületes

Miért van, hogy a becsületes horgászt állandoan piszkálják hogy ugyan miért lehetne megbüntetni, akinek meg pl. nincs engedélye hazaküldik mintha mi sem történt volna.

nekem több kérdésem

nekem több kérdésem lenne.elmúlt nyáron kezdtem el megint horgászni,hála kereszt fiamnak.idén gondolkodom,milyen lehet folyón horgászni.rengeteg oldalt néztem,olvastam el,és egyre inkább kezd tetszeni.nem csak mert több halat vihetek haza,mint egy magán tóról,hanem mert másabb.sokkal izgalmasabbnak tűnik,mint kiülni a tópartra bedobni,és várni,hogy mikor kap a ponty,kárász,keszeg,vagy amit éppen telepítenek(ha telepítenek).de folyón sosem tudni mi bügyürgeti a cuccost.na most.a gond az,hogy nem tudom milyen papirokat,okmányokat kell beszerezni,mert sokan sokfélét mondanak.és persze,hogy mennyibe kerül.meddig érvényesek,egyszóval semmit nem tudok,mert erröl nem találtam idáig semmit.

Nem fogod megbánni, valóban

Nem fogod megbánni, valóban sokkal izgalmasabb mint a tavi pecázgatás. Először is több halfaj esélyes, másodszor a hangulatban is többet ad. Kezd a fenekezéssel(féderezéssel) az úsztatás valóban egy komolyabb műfaj, de egy szezon alatt rá lehet érezni.

Szeva. izomszagnak szeretnék

Szeva. izomszagnak szeretnék vállaszolni. ha nincs horgászengedélyed akkor vizsgázni kell. bemész a helyi horgászegyesülethez ott kapsz hozzá könyvet, és megmondják hogy hol és milyen időpontokban lehet vizsgázni. utánna a horgászegyesület kiállitja a papirokat. a vizsga ára olyan 1000 forint körül mozog, az engedély pedig 20-30ezer forint attol függ hova akarsz válltani.

ja és az elözöhöz még annyit

ja és az elözöhöz még annyit hogy mindig dec 31ig érvényes az éves engedély és jun 30ig lehet válltani.

köszönöm a válaszokat.nekem

köszönöm a válaszokat.nekem csak az állami kell,az érdekel.területire nem lenne értelme rá menni,mert nincs annyi időm,hogy megfelelően ki is tudjam használni.

Azt szeretném megkérdezni

Azt szeretném megkérdezni hogy az ifju horgászoknak éjszakára miért nem lehet járni komolyan sehova?
köszi

Ezt a kérdést nem értem!

Ezt a kérdést nem értem! Megfogalmaznád érthetőbben?

Tavaly a szezon 2. felében

Tavaly a szezon 2. felében hoztak csak úgy egy olyan döntést, hogy nem lehet az ifista horgászoknak éjszakára járni és mi nem értjük ezt kérdeztük miért és nemadtak rá választ, ugyan ugy ellehetne tiltani akkor a felnőteketis mint ahogy minket tiltotak el töle.

Oké, így már értem a

Oké, így már értem a felháborodásod, sajnos az egyesületek saját hatáskörükben hozhatnak ilyen megkülönböztető, hülye döntéseket.
Igazából, nem értem, talán hogy felügyelet nélkül ne legyenek éjjel vízen??? Az én régi egyesületemnél is hasonló volt a szitu ha jól emlékszem, tehát az ifi - 1 botos horgászok éjszaka nem horgászhattak.

Üdv. izomszag .! Gondolom a

Üdv. izomszag .!
Gondolom a sok tavi horgászat után vágyódsz egy kis aktívabb, folyóvizi pecára. Szerintem úsztatással is próbálkozz (bocs Zsuzsa), de szerintem eleget ültél a botok mögött a tóparton. Persze igaza van a Zsuzsának is folyón feederezni, -fenekezni nagyon jó dolog és szép halakat lehet kiemelni, ha már ismeri az ember a terepet. De véleményem szerint az úszózás sokkal aktívabb, reflekszfejlesztőbb. és nem utolsósorban jobban megismered az adott hely mederviszonyait. A módszereket gondolom nem kell elmagyarázni hiszen rengeteg írás foglalkozik vele. A lényeg, hogy nem csak ülsz a botok mögött és várod hogy meg fogjon a hal, hanem TE akarod megfogni a halat. Pecázz, szórakozz, érezd jól magad a víz (akarom mondani) folyóparton.
Nem tudom melyik folyónkon akarod üldözni a halakat. De biztos, hogy szép kedves helyet tálálsz magadnak amit idővel meg is ismersz és sok élményt fog nyújtani.
A Duna fővárosi szakaszára a területi most 12 ezer, ez kb. 8 napijegy ára, viszont a 8 megtervezett nap helyett az év 365 napján amikor jól esik, amikor olyan hangulatod van mehetsz pecázni. Gondolom más vizeken is hasonló az arány.
Mégegyszer üdv. ebben a nagy tábrban és GÖRBÜLJÖN!!!

Add uram,hogy annyi halat

Add uram,hogy annyi halat fogjak,
hogy ne kelljen hazudnom

Sziasztok, én a Dunán

Sziasztok, én a Dunán horgászok a Maróti öbölben és az érdekelne- ha valaki tudná- hogy etetőhajót /horgászboltban kapható távirányitós/ használhatok-e?Etetésre, szerelékbehordásra.Mert nem egyértelmű, a területi engedélyen egy szó sem esik róla, de a halőrök fenyegetőznek, hogy ha etetőhajóval viszed be a szereléked elveszik az engedélyt.Nem kellene ezt valahol írásban tudatniuk pl:területi engedélyen: vagy elég ha a hasukra ütnek ?.Előre is köszi az infót...

Szia! Alapvetően az etetőhajó

Szia!

Alapvetően az etetőhajó rendeltetésszerű használatáért nem szólhatnak a halőrök semmit. Viszont ha a szerelékedet is az etetőhajóval küldöd be, akkor az behordás, amit a horgászati törvény tilt.

További szép napot!

Kedves Spori!!!! Hálászati ör

Kedves Spori!!!!
Hálászati ör vagyok én is és a szabályzat ha nem tiltja akkor használhatod!!De ha tiltva van akkor azt viszont a vezetőségnek papíron a horgászati szabályzati módosításba kell rögzíteni!!!
Mert ugyanis csak akkor van valami érvénybe ha az rögzitve van abban az egyesületbe!!Mert ezt egyesületeken belül szabályozhatja!!Csak az a baj némelyik hal örrl hogy ön maga se nincs tisztába a szabályokkal és úgy járnak el amit már én is tapasztaltam és nem tetszett neki mikor elküldtem a sunyiba és vegye elö a halászati szabályzatot és tanulmányozza át mit és hogy an kell eljárni!!!! Ha segítettem ennyivel akkor alkazmad vagy még azért nézz utána mi is van leírva és akkor ha még mindig kötözködnek fordulj a illetékes hatósághoz!!!!
üdv és sok sikert!!!

Sziasztok!Egy elég érdekesnek

Sziasztok!Egy elég érdekesnek tűnő kérdésem lenne.A helyzet az,hogy amióta az eszemet tudom horgászom és mindig rendelkeztem engedéllyel,soha nem büntettek meg szabálysértésért,vagy hasonlóért.Az idén szeptemberben viszont történt egy kis malőr.Egy bizonyos egyesületnél vagyok tag,'a nevét most nem fedném fel'.Az idén nem váltottam területi engedélyt a Dunára mivel kevés időm volt oda járni,ezért napi jegyet váltottam több alkalommal.Viszont egy ellenőrzés során nem tudtam felmutatni az állami jegyem és a napijegyet amit váltottam,ezért feljelentettek.Hiába próbáltam kiharcolni,hogy bemutathassam,hogy igen is van napijegyem csak otthon maradt,ők null toleranciával feljelentettek.Ezzel a Halászati és Vadászati Osztályon sem foglalkoztak.Kaptam 30.000ft büntetést és 1 év eltiltást.Ez a jogerőre lépés November 24-től van érvényben.De egyet nem értek.Az engedélyem nem kérték be,ami meg a legfurcsább és ezt idézném nektek "Hatóságunk megkereste az állami horgászjegy forgalmazásával megbízott szervezetet,annak felderítésében,hogy X Róbert a 2010. évre állami horgászjegyet váltott,illetve érvényesített-e.A forgalmazó nyilatkozata szerint a fent nevezett,állami horgászjegyet nem váltott és nem érvényesített "Én is azt vallom,hogy a rapsicokat igen is ki kell szűrni és büntetni.Ha otthon felejtem a jogsim és úgy vezetek akkor a legrosszabb esetben kapok pénzbüntetést és utána be kell mutatnom a papírokat,de mégsem tiltanak el a vezetéstől.A következő lenne a kérdésem.Van állami jegyem viszont őszerintük meg nincs.Most ez a Dunára vonatkozik ahol megbüntettek?Ott nem válthatok állami jegyet?Mert azt írja,hogy aki ellen bírságot szabtak ki,annak visszavonják a meglévő állami jegyét is,de ez nem történt meg.Most ahol jelenleg tag vagyok oda kiválthatom jövőre?Ha eddig nem látták akkor talán most sem fogják?Ez most egy kissé zavaros nekem.Ha tudtok segítsetek ebben.

Előre is köszi!
Sziasztok!

Sok érdekes hozzászólást

Sok érdekes hozzászólást látok, és az életbe is tapasztalom !
Köztük vagyok azoknak akik imádnak becsületesen horgászni, immár 45 éve és betartatni a szabályokat! Ezt gondolom mindenki tudja mit jelent.

De én azt mondom amíg a nagybetűs vezetőség és a htsz személyében olyan gondok vannak hogy a vezető embereket villanyozáson fogja meg a rendőrség és hivatásos halász a tilosba halászik és tiltott módszerrel mert tetten érték a rend őrei persze ezt is meg akarták magyarázni akkor nem tudom mit is várhatunk mi horgászok ezektől a vezetőnek nevezett emberektől ?

Ugyanis a Tiszán sok hasonló esemény zajlik ami már bizonyított tény!!!!! Kíváncsi leszek a vízi rendőrség új vezetőjére mert igen kemény szabályokat fog betartatni valóban sikerül e neki!!! Mert köztudott hogy a htsz vezetője és fia is milyen rabsic munkát végeztek a Tiszán!!!!

Azt mondom amíg ilyen emberek ülnek a vezető székben ne számítsunk semmi jóra!!! És akkor hol van a természet védelme????? De mikor lesz már valami változás???
Ez a nagy kérdés sporttársaim!!!!

T. Sanyibá! Szintén kb. 45

T. Sanyibá!
Szintén kb. 45 éve űzöm a halakat horgászbottal elmondhatom felváltva ill. folyamatosan két vízen a Körösökön és a Duna Bp.-i szakaszán szintén gyerekkorom óta. Nagyon áttudom érezni az érzéseidet és,elkeseredésedet hiszen mi valamikor a horgászattot, annak a szenvedélyét és a halfogás mikéntjét tanultuk meg eleinktől.
Sőt valamivel többet: a víz, a hal , a természet és legfőképpen a becsület tiszteletét is.

Szemünk előtt változott a világ, ezen belül a horgászkultúra is.
Lehet rosszul látom (ha igen szóljatok rám) , de ahogy gondolom a társadalmi életben is nyílik az a bizonyos olló úgy a horgásztársadalom is egyre nyitottabbá válik (szétnyitottabbá).

Vannak sporik akik felvetették, hogy a Dunára jó lenne esetleg egybotos engedélyt kiváltani "hiszen úgy sem horgászunk két bottal" ami természetes is ( képzelj el valakit 2 Match-bottal a kezében).
Valamint vannak sporik akik ezt csak olvassák, majd este lemennek bedobják a hálót lehalásszák az állományt, majd időre megbeszélve jön a halszállító autó, rendesen levegőztetett szabvány tartállyal és megy a napi ( akarom mondani éjszakai) zsákmány egyéb helyekre!
Megkell nézni pld.-ul Szob- Verőcemaros közötti szakaszt kb. este 10-éjfél között.
A háló, a teheraautó tartállyal, a nagybani rabsickodás tények, a helyiek nap mint nap látják csak nem mernek szólni!
Nos hát ennyit változott a ""világ"" minálunk ez alatt a pár év alatt, még mi mindíg csak azon gondolkozunk, hogy csak egy bottal de legalább becsületesen.
Megjegyzem a helyi vezetők ( Szob-Verőcemaros) tudnak a hallopásról, csak valahogy nem "tudnak" tenni ellene.

Szerintem változást talán az új generáció fog hozni. Aztán hogy ez a változás +, vagy - , lesz-e már az ő gondolkázásukon múlik.
Mindenesetre én csak remélem , hogy többen vannak azok a fiatalok akik odafigyelnek az eleik hibáira, és egy pozitív változás irányát veszik célul.
üdv. goenye

T.goenye!!!!! Köszönöm a

T.goenye!!!!!
Köszönöm a hozzászólást igen érdekes!!Reméled már bocs hogy tegeződöm de korunk kb. egyezik hogy változok a világ és majd fiatal akik ezt úgymond megoldják???Hát azt mondom én erre nagyon sok fiatal horgászt kapok rajta a szabálytalanságon és hihetetten hogy milyen erőszakkal lépnek fel ellenem.De testi adottságomnak köszönhetően nem az vagyok aki éppen meg ilyed plusz meg ugye a hatósági személyem!!De azt mondom azoknak a fiataloknak is meg kell tanulni valahol ha már ez a szenvedélyük!!! Igy próbálom megközeliteni és rábeszélni őket a helyes útra Azért azt mondom zöme sikerül!!!!De szeretném én kérni a tanácsotokat mit is kellene tennem igazán hogy tisztességes legyen a horgász társadalom???? Szívesen meghallgatnám!!!!Mert ugyanis van olyan esetem is mikor még a hatósági emberek vannak benne a tiltott horgászatba!!A közúton megtalálnak és mindig bünti a vége számomra mert én is próbáltam a szabályt betartatni!!!Ugy gondolom szélmalom harcot vivok mert évek óta nem lehet elérni komoly eredményt azért mert haszonszerzés a motiváció az emberekben!!És nincs akadálya hogy meg ne tegyék!!Evvel nem akarom magam fényezni ne képzelje senki mert ha látom hogy egyszerű ember és nincs neki inkább adok ha tehetem!!!Már horgász cumóra gondolok.De talán még annyit hozzá tennék nagyon sok esetbe szerintem a szülök a hibásak mert engem miért neveltek a becsületre??????
Minden olvasónak és horgásznak kellemes ünnepeket kívánok
!!!! üdv... Sanyibá.

T.Sanyibá,Goenye! Nagyon jól

T.Sanyibá,Goenye!
Nagyon jól látjátok,a kialakult horgászmorált,h.etikát,fiatalokat stb.Lehet,hogy azért látom én is igy,mert korban egyezünk.
A fiatalokban bizom én is és a jó irányban.Ügyesek,odafigyelnek
a környezetre, halakat visszaengedik!Egy szép balin visszaengedtem a
Tiszai-szakaszunkon mindenki engem szidott ,ilyet itt nem csinálunk itt mindent megeszünk.Két bottal csak én horgásztam,igaz mártogatni kettövel elég nehéz!Mindenki hárommal ,esteledéssel egyenes arányban nőtt a botok száma.A kikötöböl kiinduló kabinos hajó tetején vagy húsz bot felszerelve.Meg lehet magyarázni miért,de nem nekem.Unokáim,barátaik bicikliztek,mopedeztek a gáton elszörnyedve mesélték a szivárgó csatorna és a gát közötti ligetben kb.500m hosszú
1m magas 5-8m széles PET palack halmazt(több ezret) találtak.A sze-
lektivet szállitó bunkók itt rakták le üzemanyagot nyerve.A Tiszáról,halakról.Ha idejön valaki(helyismeret nélkül)egy-két dévért ,törpét fog és többet nem jön.Mostanában kezdtek gondolkozni a
Tisza-tavi vezetök,miért jönnének ide vendégek?Falusi turizmusért,hajókázásért?Egy páran,de horgászatért,halfogásért jóval többen.Szebb jövő reményében Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket Boldog Új Évet kivánok.Bajszi

Bocs! Most is két bottal

Bocs!
Most is két bottal horgászom,vagy csak eggyel.Az idő valóban előre jár.
Valaki irta valahol az általános tilalmi idő visszahozását (Balatonit).Mit
gondoltok jó lenne újból bevezetni és mindenhol?üdv B.

T Goenye!!! Én is járok de

T Goenye!!!
Én is járok de ritkán a körösökre érdeklődő kérdésem te milyen szerencsével jártál azokon a folyókon???Én a Csongrád megyei részen horgászom de ritkán ad valamire való jó halat.Viszont az idei évben a Tiszán kimagaslóan szép dévéreket is bírtam fogni.Valamikor azt mondták nagyon jó volt a körös gyönyörű pontyok és amurok hasították a vizet.

T . Sanyibá! Szokásomhoz

T . Sanyibá!
Szokásomhoz híven nem tudok tőmondatokban válaszolni, kérlek nézd el ezt nekem.
Sajnos tördelemesen be kell valljam kb. 6-éve nem pecáztam a "folyón" intenzíven, látogatoként kisérleteztem de már nem a régi.
Ugyanis annyira megszerettem a kőröst, hogy vettem egy telket az egyik holtágon (Templom-zug)- ban és főleg itt horgászom mostanában.
De nem tudom elfelejteni a telek előtti időszakot amikor is minden évben 2-3 hetet töltöttem a "folyó",( mi már csak igy hívtuk gyerek koromban) hármas-körös partján, rendesen 2-3 sátor , pecabotok stb. , elfelejtve a pesti rohanást, nyüzsgést.
Nos zömmel ebben az időszakban a gyomai-"S" kanyartól lefelé az endrődi ún. "kisszabóig" próbálkoztam több- kevesebb sikerrel.
Gyakorlatilag ez kb. 1986-87-től 2004-ig történő időszak. Megjegyzem párszor egy kicsit lejjebb Halászlaknál is vertem a vizet aránylag jó eredménnyel. De mivel gondolom nem az én kis kálváriámra vagy kiváncsi, a lényeg , hogy ebben az időszakban adta a halat a folyó.
Többek között mikor a "80- as években kezdődött az a bizonyos Technoplankton időszak életem legnagyob halát (idáig!) egy 18.7-kg.-os busát a kisszabó alatt kb 3-4 km. rel sikerült kiemelnem megközelítőleg egyórás fárasztás után. A cucc 80-120 gr.-os Silstar teleszkópos 320-as-bot (ma már retrónak mondanánk), de még mindíg megvan ez a botom, igaz már nem használom (pedig megérdemelné hogy néha " leporoljam")
Természetes a két-három kilós pontyok rendszeresen jöttek ebben az időben és nem "fűzött" hanem még horogratűzött kukoricával.
A legelképesztőbb élményem mikor egy éjjel 1-2 nollás Mustad horogra lótetü+ pióca szendvicsre egy kb. 2.5-3kg.-os Dévér jött, pedig Harcsára mentem, na jó partról.
Másik szép emlékem szintén a kisszabó alatt de a másik oldalon kb 2km.-rel pesti cimborákkal pecázva (dinnyeszezon után) Tehát szeptember vége körül harcsázó boton 50-es zsinóron tenyérnyi kárásszal Harscsa helyett 6.5kg-os Süllő jött ki.
Ezek a régebbi élményeim viszont ahogy a bevezetőmben írtam mostanában nem nagyon járok le a folyóra, de azért a helyi barátaimmal tartom a kapcsolatot:.......Háááááááát szóval panaszkodnak, hogy valahogy már nem az igazi, megjegyzem ezek a barátaim még zömmel retrós, akarom mondani "durva" módszerekkel pecáznak. A "durva" nem félreértendő, tehát nem rabsicok csak mivel más anyagiakkal rendelkeznek, a 3-4 éves 30-35-ös zsinór játszik, mondván azt nem kell olyan sűrűn cserélni, tehát kibírja a 3-4, esetleg 5 évet is.
Sajnálom őket ott Békésmegyében pedig valamikor együtt kezdtük "idénvágott, háncsolt eperfavesszőkkel" azokkal a bizonyos gombostű horgokkal.

üdv. goenye

T .Goenye!! Hát nagyon

T .Goenye!!
Hát nagyon köszön hogy válaszra méltattál és szinte felidézted bennem a rég átélt emlékeket!!szinte jó volt olvasni mert csak olvassa az ember de mintha ujra ott lettem volna azokba a szépnek is nevezett boldog pillanatokba!!!
Köszi még egyszer!!!
Üdv
Sanyibá!!!!

T Sanyibá! Csak hogy az

T Sanyibá!

Csak hogy az emlékek tényleg előjöjjenek egy pár képet feraktam a képgalériára, elnézést a minőségért de elég régi képekről lettek leszedve ( akarom mondani szkennelve).
Hát ilyeneket adott a folyó annak idelyén.
" Emlékeim a "80-as évek köröséről" cimszóval.
Ez főleg a Gyomaendrődi szakaszon történt.
Üdv : goenye , és B.U.É.K.

T.Goenye!!! Köszönöm a

T.Goenye!!!
Köszönöm a képeket!!!!!
Azt kívánom hogy az idén bármerre is horgászol legyen sok szerencséd!!
üdv
Sanyibá!!

Sanyibá! Ne haragudj, hogy

Sanyibá! Ne haragudj, hogy pont neked, pont most- válaszolok , de ez a bármerre , és főleg bármikor eléggé képlékeny manapság!
Távírati stílus (ami tőlem reménytelen!)
2011 01 01 Reggel 11 óra : Laci,(mármint-én), lennt a népszigeten a Soltész Janinál engedélyért.
Válasz : 10.-éig kell leadni a fogásit, addig nyugodtan pecázhatok a régi területivel is. ( ja ez kaputelefonon!), Tehát per pillanat nem tud adni semmit.
-Szóval hivatalos , Állami Területi nuku.
Pedig jó idő volt , nem zajlott!!! pecázni lehetett volna.(irgum-burgum),erre el b.......szúrom az elsejét, a másodikát, és .....és harmadikán reggel mit ad az élet ott kell lenni a munkahelyen.
Végül is a lényeg : Ma csak kettő-ig dolgoztam , és be ugrottam a kedvenc horgászboltomba a Gyöngyösi sétányra ( Admin! Ha reklámnak tünik kérlek töröld a címet!), és mit ad a lehetőség " majdnem azt írtam isten" egyszerűen ki tudtam váltani az engedélyeket. Tudom senkit nem érdekel (legfeljebb a halőrőket) , de azért a mai naptól megint hivatalosan hajkurászhatom a halakat.
Remélem lesz időm megnézni azt a tarületet amire lehetőségem van, és bízom benne , hogy bele visznek azok a barátaim akik már tapasztalattal vannak arra a Duna északabbi területén

Ha valaki ismerős Északpest,- és az Ipoly befolyása , közötti szakaszról,-ill. a másik oldal ( budai oldal) lehetőségeiről , megköszönném ha írna , mivel Újpesttől feljebb még nem horgásztam, viszont szeretném megismerni a szakaszt,
Finomhorgászatra gondolok , a nem nagyon titkos dolgok jól jönnének,

Tényleg először próbálkozok Újpest feletti szakaszon pecázni, természetesen csak finom módszerekre tudok gondolni.!

Szia Laci! Ahogy azt

Szia Laci!

Ahogy azt személyesen is megbeszéltük, örömmel venném, ha eljönnél velem idén az érintett területre. Nagyon szívesen megmutatnám a helyeket és az általam használt és bevált módszereket. Remélem velem tartasz!

Zolikám természetes hogy

Zolikám természetes hogy megvizsgáljuk a területet, mihejst lehet vagy ahogy megdumáljuk , de most tényleg arra gondoltam hátha valaki más is , esetleg más szemüvegen keresztül látja azt a területet és .....esetleg kapok , ill. kapunk valami friss infót is, mikor, hol , mivel, gondoljunk a sporttársakra is .!

A többit személyesen.
Ui. A gilisztáim tényleg befagytak. de apróhalam fagyasztott még van!
üdv.: Laci

T Sanyi ! Nemtudom haragszol

T Sanyi !
Nemtudom haragszol -e , hogy ilyen "sima" levelezésre is használjuk a lapot , de úgy gondolom ezekből a beszélgetésekből talán a sporik is leszűrnek valamit, na meg hátha hozzászólnak ill. véleményt mondanak +, ill. - teljesen mindegy csak tanuljunk, tapasztaljunk .
Na meg jön a horgász idény és ha másként nem, legalább lelkiekben készüljünk a szezonra.!!!!!!!!!!!
Üdv.: Laci

Ha, nekem tetted fel a

Ha, nekem tetted fel a kérdést Laci akkor a válasz nem. Sőt nagyon örülök - hiszen ahogy Te is írtad - ezekből a tapasztalatcserékből okulhatunk a legtöbbet.
Üdv: Perényi Sanyi

T,Laci!!!! Hogyan is

T,Laci!!!!
Hogyan is haragudhatnánk egy sporttársra! Nekünk a hal a mindenünk bizonyos tekintettbe már ha a vízparton nem legalább szóba avagy írásba de mi legalább még itt is azt horgászunk és fogunk is!!!!!!! Ha meg valaki hozzá szól jó értelembe azt mi is szívesen vesszük!

Üdv :Sanyibá!!!!

Ifi engedéllyel kérdés.

Ifi engedéllyel kérdés. Mennyi bírságra számíthat, ha valakit 2 bottal elkaptak? Kisebb szabálysértés miatt lett feljelentés(!).

Látogatónak!!! Az attól is

Látogatónak!!!
Az attól is függ hogy volt e az adott víz területre érvényes horgászengedélye???Mert abban az esetben az egyesület fegyelmi bizottsága fog vele szemben eljárni!!Ez akkor nem pénz bírság lesz!!Ha abszurdum nem volt engedélye akkor viszont a megyei halászati fő felügyelő fogja eldönteni a bírság nagyságát de mivel hogy kis korú nem hiszem hogy kirívó lenne néhány ezer!!!!De szerintem itt az első variáció fog életbe lépni,
Üdv,Sanyibá? H,őr, egyébként!!!

Kedves Sanyibá! Köszönöm a

Kedves Sanyibá!

Köszönöm a választ!

Lányom 9 éves. Éves horgászengedély lányomnak - Balaton. 2 bottal pecáztak 1 helyett az apjával. Rendőrők(!) ellenőrizték őket, semmi papírt, semmi bizonylatot nem kaptak, csak annyit, hogy kisebb szabálysértésért feljelentés lesz,majd megy a papír (lakcímre).
Ilyenkor a feljelentés hova megy? Önkormányzat, vagy a területileg illetékes egyesület? Ha nem pénzbírság, eltiltás várható? Mennyi időre?

T.Látogató!! Ha a Balatonra

T.Látogató!!
Ha a Balatonra volt éves engedély akkor ahhoz az egyesülethez kéne hogy küldjék a feljelentést amelyikhez tartozik!!!De!!!!!!!A rendőrség saját hatáskörében szokott az ilyen esetekben határozatot hozni és ezt ők bírálják el hogy mekkora legyen az eltiltás állt-ban 3 vagy 6 hónap vagy minimális pénz!!Ugyanis a horgásznak a horgászati lehetőség a legnagyobb bünti azt hiszem.
De az egyesületet ilyen esetekben mindig szokták értesíteni .
Gondolom azért az adatokat felírták???Mert ha nem akkor nem hiszem hogy lenne valami!!!De ilyenkor igazán az apukát kellene feljelenteni!!Sajnos az meg többe kerülne csak úgy megjegyzem!!!!
De igazán a 9éves gyereket kéne ily esetekben nézni és humánusan dönteni!!!!Remélem ezt mérlegelik majd!!!
Üdv Sanyibá!!!!!

Én is remélem, hogy

Én is remélem, hogy mérlegelni fogják. Az Apuka adatait írták fel, gondolom, akkor ő ellene megy a feljelentés. Remélem azért nem 100 ezres nagyságú lesz a büntetés.....

Üdv fksz! A feljelentést a

Üdv fksz!
A feljelentést a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal halászati felügyelőjéhez megy, aki vélhetően halvédelmi bírságot fog kiszabni. A bírság mértéke mindig igazodik a szabálysértés súlyához, az "elkövető" vagyoni helyzetéhez, előéletéhez. Ha jól értetem, arról van szó, hogy a gyermeknek volt gyermekjegye, aki egy bottal szabályosan horgászott, és mellette a felnőtt engedély nélkül egy másik bottal horgászott. Nyilván a felnőttet fogják bírságolni, engedély nélküli hogászat miatt, a kislánytól teljesen függetlenül. Ez gyakorlatilag orvhorgászat, teljesen jogos a feljelentés. Üdv: Marosmente.

A feljelentés természetesen

A feljelentés természetesen jogos, nem ezt vitatom.

A felnőtt, aki ellen vélhetőleg lesz a feljelentés, van az engedélyre beírva,mint felelősségvállaló. Együtt horgásztak, nem külön. Hogy mi módon kezelik az ügyet, nem tudjuk, semmi iratot, semmi papírt nem kaptak, a feljelentés tényéről.
Nem függetlenül horgásztak, bár ez nézet kérdése, és nem mindegy, hogy milyen módon tették a feljelentést, hogy orvhorgászat, vagy jogtalan bot használat. Rendőrök elmondása alapján enyhe szabálysértés, amit elkövettek.

Még annyi, hogy a pecaboton

Még annyi, hogy a pecaboton kívül nem fogtak semmit :-) Gondolom ez kicsit csökkenti a bűn erősségét.

Marosmente ! Ha csak így

Marosmente ! Ha csak így tudsz reagálni egy hozzászóláshoz akkor kár volt! És ha figyelmesen tudtad volna olvasni akkor már előtted leírták. Ja és olvasgasd a halászatról szóló jogszabályzatot mert nem egészen úgy van az leírva mint ahogyan arra te reagáltál!!!!
Üdv!!! S,

Kiváltottam az újpesti öbölbe

Kiváltottam az újpesti öbölbe az engedélyt.
11 870ft-ot fizettem
Területi engedély 7000ft
Állami horgászjegy 1000ft
A többi az micsoda?

Laikusként azt mondom az

Laikusként azt mondom az illetékes egyesület tagdíja.

ADÓ :)

ADÓ :)

Szeretném megtudni mennyi

Szeretném megtudni mennyi ideig lehet huzamosan a vizparton tartozkodni (sátorral,lakókocsival) horgászat ürügyén.Kérdésemet a következő dolog miatt tettem fel.A rakacai tó partján hosszú évek óta 2-3 horgász az ottani ellenőrök által nem kifogásoltan kora tavasztól egészen a fagyos idők beálltáig ugyanazon a helyen tartózkodva a sátrak és lakókocsik környékét megjelölve és lezárva tizedelik a halállományt . Több évben láttam,hogy a sátor melletti területet felásták és abban veteményes kertet létesitettek.Nyilvánvaló,hogy ennek a tevékenységnek semmi köze a sporthorgászathoz annál inkább a húshorgászathoz.Nappal csónakból etetik a horgászhelyet éjszaka pedig a horgokat szintén csónakkal behúzva horgásszák az etetett területet .Igy rabolják a tó amugy is kis halállományát.Második kérdésem,hogy kinek a feladata lenne ezeknek a banditáknak az ellenőrzése és következetesen nagyon szigorú felelősségre vonása? mert az ottani halőröknek minderről tumomásuk van mégsem tesznek ellene semmit .Az ellenőrök munkáját ki ellenőrzi ki kérheti számon a munkájukat? mert úgy tudom ,hogy ezek az ellnőrök főállásu ellenőrök .Valakinek el kellene kezdeni itt is ezen a téren a komoly és hatékony munkát .Megszabaditva a vizpartot a rapsicoktól és a komolytalan ellenőröktől.

Tisztelt horgászok egy olyan

Tisztelt horgászok egy olyan kérdésel fordulnék hozátok hogy ha egy ember meg haladta a 18.-életévét válthat e ifi engedélyt ugy hogy nincsen saját keresete és napali tanulói jogviszonya van válaszokat előre is köszönöm

Szerintem sajnos nem, de egy

Szerintem sajnos nem, de egy telefont megér a MOHOSZ felé.
Tel: 248 2590

Hozzászólás

Bocs a robotok miatt kell.......

Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil